Gefeliciteerd Expeditieleider!

U heeft de eerste stap gezet richting een Zero Waste organisatie!

Zero Waste staat voor geen afval. Om een afvalvrije organisatie te worden, moet het Zero Waste principe binnen organisaties uitgroeien naar de nieuwe norm. Volgens het Zero Waste principe proberen we de waarde van grondstoffen zoveel mogelijk te behouden tijdens de hele levensloop van de producten en materialen die we inkopen en gebruiken.

Twee belangrijke begrippen:

Grondstoffen

Materialen geschikt om nieuwe producten mee te creëren én om weer te splitsen in homogene grondstoffenstromen. Grondstoffen kunnen we nieuw winnen of herwinnen uit bestaande ketens.

Afval

Elke vorm van materiaal dat niet meer gebruikt wordt en verdwijnt in het milieu of de verbrandingsoven.

Het behoud van waarde doen we aan de hand van het VANG-model (Van Afval naar Grondstoffen-model). Belangrijk is dat VANG verder gaat dan recycling en preventie – het leidt naar een circulaire toekomst. Om Zero Waste te bereiken, doorlopen we de vijf ‘R’-stappen (Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Rot) van het model, uitsluitend in deze volgorde.

Grondstoffenstromen

1. Refuse

Weiger producten te gebruiken die veel milieubelasting opleveren. Deze reststroom verdwijnt volledig, dus de lijn in de figuur stopt.

2. Reduce

Verminder gebruik van onnodige producten. De lijn in de figuur wordt steeds dunner door terugdringen van onnodig gebruik en verspilling.

3. Reuse

Hergebruik van reeds aanwezige producten vermindert direct de vraag naar nieuwe producten. De lijn in de figuur leidt direct terug naar de gebruiker.

4. Recycle

Pas in stap 4 brengt de gebruiker afval terug in het ‘verwerkingssysteem’. Recycling betekent scheiden voor hergebruik in een niet-biologische cirkel. De lijn in de figuur leidt via ‘grondstoffen’ terug naar gebruikers, en voorkomt gebruik van nieuwe materialen van buiten de cirkel.

5. Rot

Afval van organisch karakter wordt afgebroken – het rot dus – en keert terug in een biologische cirkel. De lijn in de figuur leidt – via de natuur – langs ‘grondstoffen’ terug naar gebruikers.

Wanneer de vijf stappen optimaal worden doorlopen, verdwijnt de lineaire grondstoffenstroom die via gebruikers naar de verbrandingsoven leidt. In plaats daarvan wordt een beperkte afvalstroom verwerkt tot waardevolle grondstoffen: Van Afval Naar Grondstoffen!

Deze tool is speciaal voor de expeditieleider ontwikkeld om jouw organisatie in 7 modules richting Zero Waste-status te begeleiden. De rol van expeditieleider is van onschatbare waarde. Je zet de verandering in gang, enthousiasmeert het team en zorgt voor samenwerking om een zo hoog mogelijke Zero Waste Status te bereiken. Deze tool en modules helpen daarbij!

De modules zijn als volgt ingericht:

Module 1: Voorbereiding
Module 2: Analyse IN/UIT
Module 3: Sorteerproef
Module 4: Van Afval naar Grondstof: ambities
Module 5: Uw rapport: het grondstoffenplan
Module 6: Van Afval naar Grondstof: acties afvalpreventie
Module 7: Van Afval naar Grondstof: acties afvalscheiding
Module 8: Evalueren en monitoren

Aan het eind van de expeditie zijn deze resultaten behaald:

  • Kennis en bewustwording over VANG (Van Afval naar Grondstoffen) in de Cultuursector;
  • Inzicht in huidige afval- en grondstoffenstromen, inclusief volumes die wekelijks vrijkomen;
  • Per afdeling inzicht in welke producten en grondstoffen naar binnen komen (ofwel: wat kopen we in?);
  • Per afdeling inzicht op welke plekken afval en grondstoffen naar buiten gaan en welke bronnen dit veroorzaken;
  • Een top 10 van producten die kansrijk zijn om anders (lees: Zero Waste) in te kopen. Dit voorkomt en vermindert afval;
  • Vergroting van het milieubewustzijn bij de medewerkers;
  • Besluitvorming over welke producten en welke afvalstromen in de nieuwe situatie gewijzigd worden;
  • Input voor maatregelen op het gebied van afvalpreventie en -scheiding.

Bij vragen, schroom dan niet om contact op te nemen met ons kantoor, wij helpen graag.

Een succesvolle expeditie gewenst!

Met vriendelijke groet,
Het Team van Bureau 8080